<kbd id='8dc9e9df39'></kbd><address id='8dc9e9df39'><style id='8dc9e9df39'></style></address><button id='8dc9e9df39'></button>

     Güvenilir Mühendislik
     Kat?lar i?in Mikser (Maliyet-Fayda Kar??la?t?rmas?)(Burada indirin)

     h小说txt下载

     Is?msan'?n temel yetkinli?i, farkl? hammaddeleri ve ürünleri kar??t?rma, homojen ve emülsiyon haline getirme, tepkimeye sokma, kurutma, ayr??t?rma, buharla?ma, sterilize etme ve granül haline getirme i?lemlerinde verimli olan endüstriyel üretim tekni?inde ba?ar?l? ekipmanlar?n üretimidir.

     Is?msan?ayn? zamanda dünya ?ap?nda farkl? sekt?r dallar?na, ?rn. g?da ve yem ürünleri, kimya, ila? sanayisinden yap? malzemesi sanayisine komple üretim hatlar? da üretmektedir.

     ISIMSAN'A HO? GELD?N?Z

     Biz bir aile ?irketiyiz. ?irket merkezimiz, Türkiye'nin en büyük ikinci sahil metropolü ve?ü?üncü büyük kenti olan ?zmir'de bulunmaktad?r.

     1982 y?l?nda basit makineler üreten bir ?irket olarak kurulmu?ken, bugün dünya ?ap?nda mü?teri portf?yümüz?i?in karma??k üretim tesisleri imal eden bir ?irketiz.

     Motivasyonu yüksek ?al??anlar, sürekli ilerleyen üretim standartlar? ve?kalite stratejisi ile 30 y?l? a?k?n bir süredir sa?l?kl? bir ?irket geli?imi sa?lad?k. Tutkumuz, bilgi birikimimiz ve ?zellikle mü?teri ve ortaklarla sa?lanan güven dolu ili?kimiz sayesinde?tavsiye üzerine?kurulan?i? ba?lant?lar? ile büyüme kaydettik.

     2016 y?l?nda üretim tesisi ve teknoloji merkezi i?eren yeni bir genel merkezin a??l???n? yapt?k. Modern üretim standartlar?, toplamda 5.000 m2?kapal? üretim alan? ve yakla??k 50 ki?ilik teknik a??dan iyi e?itimli?yüksek nitelikli ?al??anlar?m?z ile sistemin?temelini olu?turduk.

     Uluslararas? y?nelimimiz, dünya genelinde artan sat?? ve hizmet a??m?z ve farkl? kültürlerle olan ili?kimiz bizi güvenilir bir ortak haline getirdi ve siz mü?terilerimizce tercih edilir k?ld?.

     ISIMSAN - Güvenilir Mühendislik

     Taleplerinizi Kar??l?yoruz
     Kat?lar i?in Mikser (Maliyet-Fayda Kar??la?t?rmas?)(Burada indirin)

     h小说txt下载

     ?yi mühendislik farkl? maddeleri ve s?v?lar? son derece hassas bir ?ekilde üretim sürecine aktarmak ve i?lemektir. Bunu yaparken kalite ve maliyetide mü?terilerimiz i?in dü?ünmekteyiz. Bu fikir makine mühendisli?i ??zümlerimizi geli?tirmemizdeki ana?kriterdir. En ba?tan itibaren?Is?msan mü?terilerinin?ihtiya?lar?na ve formüllerine g?re hareket etmektedir.

     Yüksek kaliteli toz ürünler ve s?v?lar üreten prosesler konusunda da olduk?a deneyimliyiz. Dolay?s?yla temel?mühendislikten kendi bile?enlerimizin üretimine ve nihai montaj?na kadar tüm hizmetleri tek elden tedarik etmekteyiz. Her bir proje a?amas?n? kendimiz y?netti?imiz i?in tüm ilgili ki?iler de tek ?at?da bulu?maktay?z. Bu ?ekilde kesi?me noktalar?n? azaltarak sorunsuz proje ak??lar? sa?lamaktay?z.

     B?LG?Y? SEKT?RLER ARASI KULLANMAK

     Y?llarca biriken bilgiyi sekt?rler aras?, mü?terilerimizin lehine kullan?yoruz.

     Bu y?ntem sayesinde, ?rne?in g?da sekt?ründe kullan?lan kar??t?rma y?ntemlerini ayn? zamanda kimya sekt?ründe bulunan hassas hammaddelerin i?lenmesi i?in de uygulayabiliyoruz.

     K?sacas?, bir alanda uzun y?llardan beri kullan?lan teknolojileri yenilik olarak kabul edilen bir di?er alana aktar?yoruz.

     MAK?NE M?HEND?SL??? B?R ZANAATT?R

     Makine mühendisli?i ??zümlerinin yarat?lmas??i?in i?lemsel bilgi bir ?n ko?uldur. Fakat profesyonel bir?i??ilik?olmadan sadece teorik bilgi de?ersiz kal?r. Yüksek kaliteli tesislerin konstrüksiyonu sadece k?klü i??ilik?becerileri ile birlikte yap?labilir.

     Farkl? talepleri kar??layabilmek i?in ?rn. kaynak i?lemi do?ru ??renilmi? olmas? ve do?ru uygulanabilir olmas? esast?r. Bizim i?in bu konu son derece ?nemlidir. Sadece bu?anlay?? ile?mü?terilerimizin yüksek taleplerini yerine getirmekteyiz.

     ISIMSAN - Taleplerinizi Kar??l?yoruz

     Yan?n?zday?z
     Kat?lar i?in Mikser (Maliyet-Fayda Kar??la?t?rmas?)(Burada indirin)

     h小说txt下载

     Bir üretim tesisi kurarken veya geli?tirirken hangi pazar? hedeflerseniz hedefleyin biz sizin yan?n?zday?z. Belkide ?oktan orada bulunmaktay?z.

     ISIMSAN - Yan?n?zday?z

     ??züm Ortaklar?m?z

     Ara?t?rma Partneri

     Dernek ?yesi

     Dernek ?yesi

     ISO 9001 & 14001

     ISO 3834 & 14731

     ISO 3834 & 14731

     ISO 3834 & 14731

     2006/42/EC

     Is?msan a?a??da belirtilen standartlara ve mü?teri taleplerine g?re tesisler üretmektedir. Uluslararas? direktifler ve y?netmelikler:

     • CE 2006/42/EG (Makine y?netmeli?i)
     • CE 2014/29/EU (Bas?n? deposu y?netmeli?i)
     • CE 2014/68/EU (Bas?n? deposu y?netmeli?i)
     • ATEX ?rün hatt? 2014/34/EU
     • EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group)
     • GMP (Good Manufactuning Practise)
     • FDA (U.S. Food & Drug Administration)
     • EAC (EurAsia Conformity)

     Is?msan, ISO 9001 Kalite Y?netim Sertifikas?'na ve ISO 14001 ?evre Y?netim Sistemi Belgesi'ne sahiptir.
     Is?msan, kaynak firmas? olarak IIW (Uluslararas? Kaynak Enstitüsü) taraf?ndan ba?ar?yla test edilmi?tir.

     HEADQUARTER TURKEY / WORLDWIDE OPERATIONS

     Address: Is?msan Müh. San ve Tic. A.?. - Ulucak Cumhuriyet Mahallesi - 9081 Sk. No: 59, 35735 ?zmir (Turkey)

     GLOBAL OPERATIONS

     Yusufcan Güner

     Pos.: Director Global Operations

     Language: Turkish, English

     Mail: [email protected]

     Phone: +90 232 877 05 82

     Cell: +90 530 463 85 37

     SALES

     Berk Eren

     Pos.: Sales Engineer

     Language: Turkish, English

     Mail: [email protected]

     Phone: +90 232 877 05 82

     Cell: +90 542 272 69 27

     SERVICE

     Yusufcan Güner

     Head of Technical Service

     Language: Turkish, English

     Mail: [email protected]

     Phone: +90 232 877 05 82

     Cell: +90 530 463 85 37

     SALES AGENTS - EUROPE

     GERMANY, SWISS, AUSTRIA

     Pierluigi Brignoli

     Langage: Italian, English, Russian, German

     Mail: [email protected]

     Cell: +39 338 697 63 11

     ITALY, RUSSIA, BELARUS

     Pierluigi Brignoli

     Language: Italian, English, Russian, German

     Mail: [email protected]

     Cell: +39 338 697 63 11

     EAST EUROPE

     Sinisa Knezevic

     Language:Serbian, English

     Mail: [email protected]

     Cell: +381 60 633 11 09

     BALKAN COUNTRIES

     Daniela Mladenovic

     Language: Serbian, English

     Mail: [email protected]

     Cell: +381 62 188 99 95

     SALES - MIDDLE EAST

     MIDDLE EAST

     Sales Manager

     Mohammad Alaghehbandi

     Language: English

     Mail: [email protected]

     Phone: +98 939 839 09 72

     Cell: +98 912 963 20 01

     DISTRIBUTORS - SOUTH AFRICA, UAE, CHINA

     SOUTH AFRICA

     Speirs Timber Developments

     Carl Speirs

     Language: English

     Mail: [email protected]

     Cell: +27 83 304 64 78

     UAE

     AMTC LLC.

     Yousef Shreim

     Languages: Arabic, English

     Mail: [email protected]

     Cell: +971 52 933 33 44

     CHINA

     Haite Systems Co. Ltd.

     James Zhang

     Langages: Chinese, English

     Mail: [email protected]

     Cell: +86 139 2681 96 16

     x

     D?K?MANLAR

     Katalog - Bro?ür - Bilgi Formlar?

     ??RKET B?LG?LER?

      ?irket Profili?irket Profili

     KARI?TIRICILAR

     Kar??t?r?c?larDikey Tip Kar??t?r?c?larYatay, Kanatl? B??akl? Pulluk Tipi Kar??t?r?c?larYatay Ribbon Kar??t?r?c?

     REAKT?RLER

     Yatay Reakt?rler

     ELEKLER

     Güvenlik Ele?i SistemleriEndüstriyel Güvenlik Ele?i SistemleriMobil Ay?rma Ele?i SistemleriEndüstriyel Ay?rma Ele?i Sistemleri

     KIRICILAR VE DE??RMENLER

     K?r?c?lar ve De?irmenler

     HAVA F?LTRELER?

     D?ner Mekanizmal? Filtre

     KIZGIN YA? KAZANLARI

     K?zg?n Ya? Kazanlar?

     VAKUMLU BANT F?LTRELER

     Vakumlu Bant Filtreler

     DEPOLAMA TANKLARI

     IBC

     KOMPLE TES?SLER

     Komple Tesisler
     Sanal ?rün Fuar?